Introducció

Moltes són les preguntes i els dubtes que es plantegen els professors a l’hora d’adaptar una assignatura a l’Espai Europeu d’Educació Superior. Passar d’un model de docència centrat en l’ensenyament a un model centrat en l’aprenentatge planteja diferents tipus de preguntes, que solen repetir-se a tots els fòrums de discussió. Algunes d’aquestes preguntes tenen relació amb la pertinència dels plantejaments que es fan (És aquest enfocament realment millor?). D’altres fan referència a la dificultat d’implantar els nous enfocaments en el context actual (Pot fer-se això a les nostres aules i amb els nostres alumnes?). I finalment, algunes preguntes són sobre aspectes tècnics, que sorgeixen quan es comencen a implantar els nous mètodes (Com s’estima el temps de dedicació de l’alumne a una tasca?). En aquest document responem a 14 d’aquestes preguntes habituals, agrupades en els tres apartats comentats, amb l’esperança que les respostes ajudin els professors a adaptar les assignatures al nou entorn.

L’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i, en particular, l’adopció del sistema europeu de crèdits (ECTS) estan propiciant un debat intens sobre la necessitat de reforma dels mètodes docents en l’ensenyament universitari. En concret, es diu que és necessari adoptar un enfocament centrat en l’aprenentatge i en l’estudiant. Aquest enfocament requereix una formulació detallada dels objectius formatius, incloent-hi coneixements, habilitats i actituds, junt amb una programació meticulosa de les tasques que ha de fer l’estudiant dins i fora de l’aula per aconseguir aquests objectius. També es diu que la planificació ha d’incloure una estimació del temps de dedicació a cada tasca i que han d’usar-se enfocaments docents que ajudin l’estudiant a seguir les activitats del pla, com són el treball cooperatiu, l’aprenentatge actiu, l’avaluació continuada, l’aprenentatge basat en problemes, etc.

L’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) acumula una certa experiència en reunions de debat i activitats formatives entorn d’aquest procés d’adaptació a l’EEES. El personal de l’ICE i els professors que col·laborem amb l’ICE en la formació del professorat hem observat que en aquests fòrums es repeteixen habitualment el mateix tipus de preguntes, amb independència del context local en el qual es desenvolupi l’activitat. Per aquest motiu, presentem aquestes preguntes habituals i les nostres respostes favorites. Esperem que aquest material ajudi alguns professors a posar-se en marxa per a aquest llarg viatge, o faci el viatge més senzill per als que ja han començat a caminar.

Hem agrupat les preguntes en tres seccions segons si fan referència a la validesa dels nous mètodes docents, a la dificultat d’implantar els nous enfocaments en el context actual de la nostra universitat o als problemes tècnics d’implementació dels nous mètodes docents.

Aquest blog te com a punt de partida la ponència que els professors Miguel Valero-García i Juan José Navarro Guerrero de la Universitat Politècnica de Catalunya realitzaren en el marc de les “XIII Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática” organitzades per la Universidad de Zaragoza entre el 16 i el 18 de juliol de 2007.

Comentaris tancats a Introducció